نصب همراه صندوق fundMobileApp

سرمایه و ترکیب سهامداری

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 98/04/09 اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)

شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)

شرکت گروه آدورا مشاور (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا (سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)




عنوان سهام  
درصد تعداد مبلغ- ریال
شرکت تامین سرمایه نوین 33/9 33,900,000 33,900,000,000
شرکت تامین سرمایه سپهر 28/08 28,079,822 28,079,822,000
شرکت آدورا مشاور 20 20,000,000 20,000,000,000
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا 17/82 17,820,000 17,820,000,000
سایر 0/2 200,178 200,178,000
جمع 100 100,000,000 100,000,000,000

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

مرتضی احمدی

رئیس هیات مدیره

تحصیلات: دکتری حسابداری

سایر سمت های کنونی: مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه نوین

محمد وطن پور

نایب‌ رئیس هیات مدیره

تحصیلات: دکتری مالی

سایر سمت های کنونی: مدیر عامل شرکت تامین سرمایه سپهر

محمد استرابی

عضوهیات مدیره

تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی

سایر سمت های کنونی: معاون عملیات شرکت رایان هم افزا

سابقه حضور در شرکت رایان هم افزا: از بدو تاسیس شرکت (14 سال)

محسن رحمتی

عضوهیات مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت مالی

سایر سمت های کنونی: مدیر عامل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

محدثه رزاقی

عضوهیات مدیره

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

سایر سمت های کنونی: مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین

حمیدرضا عبداله پور

مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مدیریت

سابقه حضور در شرکت رایان هم افزا:  از بدو تاسیس شرکت (14 سال)